Публічна оферта
договору про надання посередницьких послуг

1. Загальні положення
1.1. Даний документ відповідно до Цивільного Кодексу України є відкритою
пропозицією (далі – «Оферта») ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ
ПОЛЮХОВИЧ СВІТЛАНИ СЕРГІЇВНИ, відповідно до законодавства
України, надалі за текстом – «Адміністратор платформи», яка адресована
ЗАКОННИМ ПРЕДСТАВНИКАМ ДИТИНИ (батькам, опікунам,
піклувальникам, представникам юридичних осіб, що здійснюють функції
опікунів/піклувальників), надалі за текстом – «Замовник послуг» та/або
«Замовники послуг», укласти Договір про надання посередницьких послуг
(далі – «Договір») на викладених в цій Оферті умовах, включаючи всі її
додатки.
1.2. Цей Договір є публічним і публікується в мережі Інтернет на
онлайн-платформі Unitee. Цей договір укладається шляхом надання повної й
безумовної згоди (акцепту) Замовника послуг на укладання Договору в
повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
Публікуючи цей Договір, Адміністратор платформи пропонує вказаним
особам укласти з ним Договір на умовах, що викладені нижче.
1.3. Відповідно до положень ч.2 ст. 642 Цивільного Кодексу України у випадку
прийняття нижче вказаних умов і надання згоди у будь-якому вигляді
(шляхом проставлення відміток у відповідних полях, натисканням кнопок
«Згоден», «Приймаю», передачу особистої інформації (номеру телефону)
тощо при реєстрації на онлайн-платформі Адміністратора платформи)
фізичні особи, представники юридичних осіб цим самим засвідчують своє
бажання укласти договір на запропонованих умовах, що є прийняттям
пропозиції (акцепт), і з цього моменту такі особи визначаються як
«Замовники послуг», а разом іменуються як «Сторони», кожна окремо –
«Сторона».
1.4. У зв’язку з вище наведеним просимо уважно ознайомитися з текстом даної
Оферти, і якщо Ви не згодні з умовами цієї Оферти чи з певним з її пунктів,
Адміністратор платформи пропонує Вам відмовитися від виконання
договору та використання онлайн-платформи.
1.5. Сфера застосування цієї Оферти поширюється на всі рекламні позиції, які
Адміністратор платформи пропонує Замовнику послуг на всіх
інтернет-сервісах Адміністратора платформи.
1.6. Адміністратор платформи залишає за собою право вносити зміни в Оферту
(в тому числі в опис послуг, тарифів, порядку оплати послуг Адміністратора
платформи) і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У
разі внесення змін, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення
оновленої редакції Оферти на онлайн-платформі Адміністратора платформи
та продовження користування Замовником послуг онлайн-платформою
Адміністратора платформи, якщо інше не зазначено в Оферті.
1.7. У цій Оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни
мають таке значення:
1.7.1. Авторизація – передача Адміністрації онлайн-платформи номеру
телефону у якості логіну Користувача для отримання доступу до
онлайн-платформи Адміністратора платформи.
1.7.2. Адміністрація онлайн-платформи - Адміністратор платформи і /
або інші особи (субпідрядники), уповноважені належним чином
Адміністратором платформи на управління онлайн-платформою
Unitee і надання послуг Замовникам послуг при використанні
онлайн-платформи відповідно до цього Договору.
1.7.3. Вибір Виконавця - акцепт Пропозиції Виконавця Замовником послуг
на онлайн-платформі.
1.7.4. Виконавець - Користувач, що пройшов процедуру реєстрації на
онлайн-платформі відповідно до умов цього Договору, який може
використовувати онлайн-платформу для надання власних послуг
відповідно до умов цього та інших Договорів.
1.7.5. Запит на послуги – інформація, розміщена Замовником послуг на
онлайн-платформі, адресована зацікавленим Виконавцям, яка містить
запит на надання послуг у певній категорії.
1.7.6. Замовник послуг – Користувач, що пройшов процедуру реєстрації
на онлайн-платформі та розміщує Запит на послуги відповідно до
умов цього Договору, а також самостійно та / або за рекомендацією
Адміністратора платформи здійснює Вибір Виконавця для отримання
послуг з виконання Запиту на послуги.
1.7.7. Адміністратор платформи – ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
ПОЛЮХОВИЧ СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА, номер запису в ЄДР
2010350000000525282, дата запису 22.03.2024, місцезнаходження:
Україна, 34000, Рівненська обл., Вараський р-н, селище міського типу
Зарічне, вул. Партизанська, будинок 20, квартира 4, адреса
електронної пошти: svitlana.grichina@gmail.com, надає послуги на
всій території України, у тому числі в онлайн-середовищі, з
користування онлайн-платформою Unitee Виконавцям та Замовникам
послуг.
1.7.8. Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, фізична
особа-підприємець, або юридична особа, яка прийняла умови цього
або іншого Договору Адміністратора платформи і користується
онлайн-платформою Адміністратора платформи. Користувач може
виступати на онлайн-платформі у якості Замовника послуг та / або
Виконавця.
1.7.9. Логін – ідентифікатор Користувача при авторизації на
онлайн-платформі, який він використовує в процесі користування
онлайн-платформою Адміністратора платформи відповідно до цього
Договору. Як Логін використовується номер мобільного телефону
Користувача. Забороняється реєструвати і використовувати кілька
Логінів одним і тим же Користувачем. При цьому не допускається
використання Користувачем Логіна, який вже був використаний
іншим Користувачем.
1.7.10. Обліковий запис – акаунт Користувача в функціональній системі
онлайн-платформи, за допомогою якого він може користуватись
послугами онлайн-платформи.
1.7.11. Публічний профіль Виконавця - це сторінка Виконавця на якій
Виконавець самостійно розміщує (в тому числі редагує, видаляє і
додає) інформацію про себе, види і опис послуг та/або робіт, які надає
Виконавець, завантажує фотографії, відео, а також розміщуються
Відгуки Замовників послуг.
1.7.12. Реєстрація - процедура заповнення Користувачем та/або Замовником
послуги реєстраційної форми, яка відправляється Адміністратору
платформи за наданим ним посиланням, після затвердження якої
Адміністратором платформи, такій особі надається доступ до
онлайн-платформи. Процедура реєстрації може бути проведена за
допомогою чат-боту.
1.7.13. Онлайн-платформа – інтернет-ресурс Unitee - сукупність
програмних і апаратних засобів, результат комп'ютерного
програмування у вигляді онлайн-сервісу Unitee, який розміщений в
мережі Інтернет за адресою https://t.me/ZhyvaShkolaBot.
1.7.14. Сервіси Адміністратора платформи - сукупність послуг, що
надаються Адміністратором платформи, відповідно до цього
Договору для Користувачів на платній або безоплатній основі в тому
числі, але не виключно: послуги реєстрації Користувачів, створення
Облікового запису (Особистого кабінету), доступ до сервісу
особистих повідомлень, доступ до онлайн-платформи, доступ до
створення Публічного Профілю Виконавця і розміщення інформації в
ньому, а також вчинення за допомогою онлайн-платформи дій,
пов'язаних з наданням можливості Замовникам послуг здійснити
вибір Виконавця для надання послуг у певній категорії.
1.7.15. Правило «Канікули» – призупинення співпраці на визначений
Адміністратором платформи строк з ініціативи Замовника послуг з
гарантією збереження розкладу та Виконавця послуг за умови
наявності на особистому балансовому рахунку Замовника послуг
суми коштів у розмірі 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень 00 копійок) та
інших визначених даною Офертою умов.
1.7.16. Правило «Лікарняний» – призупинення співпраці на визначений
Адміністратором платформи строк з ініціативи Замовника послуг з
гарантією збереження розкладу та Виконавця послуг за умови
надання підтверджуючих документів, що свідчать про нездужання
дитини.
1.8. У разі відсутності однозначного трактування термінів у цій Оферті, Сторони
будуть керуватися трактуванням термінів, які використовуються на
онлайн-платформі відповідно до чинного законодавства України.
1.9. Всі договори про надання послуг і/або виконання робіт є тристоронніми,
укладаються між Користувачами (Виконавцем і Замовником послуг) та
Адміністратором платформи. Адміністратор платформи надає не тільки
комунікаційну платформу між Виконавцем і Замовником послуг, але й
відповідає за якість та своєчасність наданих послуг Виконавцем. Права та
обов’язки Виконавця визначаються окремим документом Адміністратора
платформи (в тому числі шляхом опублікування публічної оферти на
онлайн-платформі).
2. Предмет оферти
2.1. За цією Офертою Адміністратор платформи надає Замовнику послуг
послуги з надання доступу за допомогою мережі Інтернет до програмної
продукції у вигляді онлайн-платформи Unitee, яка розміщена за мережевою
адресою https://t.me/ZhyvaShkolaBot, і забезпечує створення Облікових
записів, розміщення Запитів на послуги та надання доступу до інших
Сервісів Адміністратора платформи (далі – Доступ) і Додаткових послуг, а
також посередницькі послуги з надання комунікаційної платформи між
Замовником послуг та Виконавцем задля надання Виконавцем послуг з
репетиторських курсів, перелік яких зазначено на онлайн-платформі, а
Замовник послуг зобов’язується прийняти та своєчасно оплатити такі надані
послуги у повному обсязі.
2.2. Адміністратор платформи підтверджує, що має всі необхідні дозволи на
здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин,
що виникають і діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує,
що має право на надання зазначених послуг без будь-яких обмежень,
відповідно до вимог чинного законодавства України, і зобов’язується нести
відповідальність в разі порушення прав Замовника послуг в процесі
виконання цього Договору.
2.3. Оферта є офіційним документом ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ
МУДРОГО ВЛАДИСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА і має необхідну належну
юридичну силу та публікується на онлайн-платформі Адміністратора
платформи.
2.4. Адміністратор платформи має право змінювати умови даної Оферти для всіх
нових угод, за якими не було оплати на момент внесення змін.
2.5. Зміни умов Оферти не стосуються угод, що були оформлені в попередніх
періодах, та за які Послуги Адміністратором платформи ще не надані, але
вже оплачені Замовником послуг.
2.6. Факт здійснення будь-якої взаємодії на онлайн-платформі означає, що
Замовник послуг ознайомлений, розуміє і беззастережно приймає умови
Оферти в повному обсязі без застережень і обмежень.
2.7. Замовник послуг самостійно здійснює вибір Сервісів Адміністратора
платформи, доступ до яких і/або послугами яких він має намір отримати або
скористатися.
2.8. Адміністратор платформи має право залучати третіх осіб (субпідрядників)
для надання Замовнику послуг всіх або частини послуг з використання
та/або доступу до онлайн-платформи.
3. Порядок надання послуг
3.1. Згідно з предметом Договору за цією Офертою, Адміністратор платформи
надає Замовнику послуг послуги з надання доступу до онлайн-платформи
Unitee.
3.2. Доступ Замовника послуг до онлайн-платформи з метою отримання Послуг
Виконавців здійснюється з понеділка по п’ятницю з 09:00 по 20:00, та у
суботу та неділю з 09:00 по 18:00.
3.3. Адміністратор платформи надає доступ до онлайн-платформи Замовнику
послуг та забезпечує отримання ним послуг відповідно до наступного
переліку пропозицій та умов їх отримання. При цьому Адміністратор
платформи не несе відповідальність за неможливість Замовника послуг з
його вини скористатись будь-якою пропозицією (послугою), викладеною
нище:
3.3.1. Послуга «Урок»:
Послуга «Урок» надається після здійснення оплати Замовником
послуг.
3.3.1.1. Правило першого уроку:
Замовник послуг має право не оплачувати отриману вперше Послугу
«Урок», надану конкретним Виконавцем, якщо Замовник послуг
вирішив відмовитись від подальшої співпраці з цим Виконавцем з
будь-яких причин («Правило першого уроку»). Замовник послуг
повинен оплатити отриману вперше Послугу «Урок» за умови
продовження співпраці з конкретним Виконавцем за відповідним
напрямком чи тематикою. У разі односторонньої зміни Виконавця
збоку Адміністратора платформи застосовується «Правило першого
уроку». Замовник послуг має право використати «Правило першого
уроку» не більше двох разів.
3.3.1.2. Пакет послуг «Урок» - 10 (десять) оплачених наперед послуг
«Урок» Замовником послуг шляхом зарахування коштів
Адміністратору платформи, сума оплачених послуг відображається в
акаунті Замовника послуга у розділі “балансовий рахунок Замовника
послуг”.
3.3.1.3. Послуга – «Перенесений урок»:
Замовник послуг має право скористатись послугою «Перенесений
урок» шляхом вибору іншого дня поточного робочого місяця для
отримання послуги «Урок» не пізніше ніж за три години до початку
надання Виконавцем послуги «Урок». Послуга «Перенесений урок»
надається виключно у години доступу до онлайн-платформи,
визначені цією Офертою (з понеділка по п’ятницю з 09:00 по 20:00, та
у суботу та неділю з 09:00 по 18:00). Послуга «Перенесений урок»
надається Адміністратором платформи щодо конкретної Послуги
«Урок».
3.3.1.4. Послуга «Скасований урок»:
Замовник послуг має право скористатись послугою «Скасований
урок» шляхом відмови від отримання послуги «Урок» не пізніше ніж
за три години до початку надання Виконавцем послуги «Урок».
3.3.1.5. Послуга «Неможливість відвідати урок»:
У разі неможливості Замовника послуг отримати Послугу «Урок»
внаслідок несвоєчасного звернення за послугою «Скасований урок» з
балансового рахунку Замовника послуг списуються кошти в оплату
50% вартості послуги «Урок». У такому випадку Замовнику послуг
Адміністратором платформи надсилаються відеозапис процесу
надання Виконавцем замовленої попередньо послуги «Урок» та
відповідні інформаційні матеріали, якщо такі передбачені до даної
послуги.
3.3.1.6. Послуга «Урок без оплати»:
Замовник послуг має право отримати дві послуги «Урок» підряд без
внесення оплати на балансовий рахунок на онлайн-платформі. При
цьому третя послуга «Урок» не надається до повного розрахунку
Замовника послуг з Адміністратором платформи за надані
попередньо послуги. Адміністратор платформи забезпечує процес
надання послуг на наступний робочий день після здійснення оплати
на умовах цього пункту.
3.3.2. Послуга Пакет «Соціалізація»:
За умови замовлення та оплати Замовником послуг більше 4
(чотирьох) послуг «Урок» за календарний тиждень протягом двох
тижнів підряд Замовнику послуг надається можливість отримати
додатково доступ до послуги «Гурток» відповідно до затвердженого
Адміністратором платформи переліку без списання коштів з
балансового рахунку Замовника послуг (включено у вартість
попередньо оплачених 8 послуг “Урок”). Перелік послуг «Гурток»
може бути змінений Адміністратором платформи в односторонньому
порядку.
3.3.3. Послуга «Гурток»:
Послуга «Гурток» надається у груповому форматі з іншими
Користувачами та/або Замовниками послуг онлайн-платформи.
Послуга «Гурток» оплачується відповідно до встановлених тарифів
Адміністратора платформи за умови ненастання наслідків
передбачених п. 3.3.2. (ненастання умов щодо Пакету
«Соціалізація»).
3.3.4. Послуга «Курс»:
Послуга «Курс» надається у груповому форматі з іншими
Користувачами онлайн-платформи за наперед встановленим
розкладом. Послуга «Курс» надається в обмеженому часовому
проміжку та наперед встановленою кількістю послуг «Урок»
(наприклад, послуга “Курс” може включати 10 послуг «Урок»
протягом двох календарних місяців). Якщо Замовник послуг не
отримав послугу «Курс» з власної вини, Адміністратор платформи
надсилає Замовнику послуг відеозаписи та матеріали, створені
Виконавцем під час надання послуги «Курс» іншим Користувачам
та/або Замовникам послуг онлайн-платформи, при цьому списані
кошти з балансового рахунку в оплату послуги «Курс» не
повертаються Замовнику послуг.
3.3.5. Умови надання послуги «Повернення до співпраці»:
Якщо Замовник припинив користуватися послугами
онлайн-платформи більше, ніж на 30 (тридцять) календарних днів,
після чого прийняв рішення поновити користування послугами, в
такому випадку вартість передоплачених та неотриманих послуг
підлягає перерахунку відповідно до актуальних тарифів та цін
Адміністратора платформи на день початку користування послугами
їх Замовником.
3.3.6. Умови надання послуги «Компенсація уроку»:
За умови неотримання послуги «Урок», з вини Адміністратора
платформи чи Виконавця, Замовнику послуг надається послуга
«Урок» без списання коштів з балансового рахунку Замовника послуг.
3.4. Доступ до онлайн-платформи надається Користувачам, які пройшли
процедуру реєстрації, передбаченої Адміністратором платформи.
3.5. Особа, яка бажає стати Користувачем, зобов'язана пройти процедуру
реєстрації на онлайн-платформі. При реєстрації Користувач зобов'язується
надати достовірну, повну і точну інформацію про себе і забезпечувати її
актуальність і повноту. Користувач зобов'язується не вводити Адміністратора
платформи і / або інших Користувачів в оману щодо своєї особи
/найменування, а також не розміщувати на онлайн-платформі адреси, номери
телефонів, адреси електронної пошти, паспортні / реєстраційні дані та іншу
інформацію будь-яких третіх осіб. У разі виявлення Адміністрацією
онлайн-платформи недостовірної інформації, яку розмістив Користувач, або
інформації, що може вводити в оману інших Користувачів, Адміністрація
онлайн-платформи має право відмінити таку реєстрацію та /або призупинити
її і / або припинити надання доступу до Сервісів Адміністратора платформи і
надання послуг з використання Сервісів і / або вимагати додаткові
документи для перевірки такої, розміщеної Користувачем інформації. В
такому випадку Адміністрація онлайн-платформи направляє відповідне
повідомлення Користувачу.
3.6. Адміністратору платформи належать усі майнові права, передані
Адміністратором платформи Замовникові послуг на інформаційні матеріали,
так само як і на інформаційні матеріали, створені Виконавцем під час
надання послуг Замовнику послуг.
3.7. Особа, яка бажає стати Користувачем онлайн-платформи у якості Замовника
послуг, ознайомившись з умовами даної Оферти, та прийшовши до висновку,
що ці умови є повністю для неї прийнятними та відповідають її внутрішній
волі, така особа проходить процедуру реєстрації на онлайн-платформі та стає
Користувачем онлайн-платформи.
3.8. Замовник послуг здійснює поповнення свого особистого балансового
рахунку на онлайн-платформі з допомогою сторонніх платіжних сервісів
оплати (до прикладу, WayForPay чи інших подібних платіжних сервісів). Для
здійснення оплати за відповідну Послугу Адміністратор платформи здійснює
в автоматичному режимі списання коштів з балансового рахунку Замовника
послуг. Замовнику послуг на онлайн-платформі надається доступ до розділу
“балансовий рахунок”, що містить вичерпну інформацію про час поповнення
балансового рахунку, час списання коштів, суму коштів, умови списання,
відповідну замовлену Послугу та дані про Виконавця тощо.
3.9. Адміністратор платформи залишає за собою право в односторонньому
порядку змінювати вартість Послуг, що надаються за допомогою
онлайн-платформи, що не були оплачені Замовником послуг. Зміна вартості
Послуг після їх оплати Замовником послуг не допускається, за винятком
окремо визначених даною Офертою випадків.
3.10. З моменту реєстрації на онлайн-платформі Замовник послуг дає згоду і
погоджується на обробку Адміністратором платформи персональних даних
Замовника послуг, зазначених ним при реєстрації (збір, реєстрація,
накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, уточнення,
використання і поширення, реалізація, передача, знеособлення, знищення), з
метою забезпечення можливості надання Послуг, а також з метою
інформаційного обслуговування Замовника послуг.
3.11. Замовник послуг погоджується з тим, що дії, вчинені на
онлайн-платформі після реєстрації Замовника послуг, визнаються діями
Замовника послуг. Замовник послуг несе повну відповідальність за
збереження конфіденційності його Облікового запису і за діяльність, яка
відбувається з його Обліковим записом.
3.12. Замовник послуг не має права передавати, продавати, передавати в
користування тощо свій Логін для доступу до онлайн-платформи і Сервісів
Адміністратора платформи третім особам без згоди Адміністратора
платформи. У разі передачі Логіна будь-якій третій особі, всю
відповідальність за дії такої третьої особи несе Замовник послуг.
3.13. У разі порушення безпеки або несанкціонованого використання
Облікового запису Замовника послуг, він повинен негайно повідомити про це
Адміністратора платформи для здійснення блокування доступу до
онлайн-платформи з боку несанкціонованого користувача. Адміністратор
платформи не несе відповідальності за будь-які збитки, втрати ділової
репутації спричинені несанкціонованим використанням Облікового запису
Замовника послуг.
3.14. Адміністратор платформи не гарантує доступність онлайн-платформи і
Сервісів цілодобово.
3.15. Замовнику послуг надається доступ до сервісу особистих повідомлень.
Під сервісом особистих повідомлень розуміється можливість розміщення
Замовником послуг на онлайн-платформі повідомлень і завантаження
файлів, які є недоступними для огляду всіма Користувачами, а доступні
тільки Замовнику послуг і Обраному Виконавцю. Забороняється розміщення
особистих повідомлень і завантаження файлів, які: порушують чинне
законодавство України; містять спам; є незаконними, шкідливими,
загрозливими, такими, що ображають моральність, наклепницькими,
такими, що порушують авторські права або інші права інтелектуальної
власності третіх осіб, які пропагують ненависть і / або дискримінацію людей
за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками; містять посилання на
Інтернет-ресурси, що належать Замовнику послуг або третім особам; містять
контактні дані Замовника послуг (номер телефону, акаунти соціальних
мереж або сервісів миттєвих повідомлень); порушують права третіх осіб.
Адміністратор платформи має право ознайомлення з історією особистих
повідомлень і в будь-який момент видалити приватне повідомлення, яке не
відповідає вимогам цього Договору.
3.16. З моменту укладення цього договору оферти Замовник послуг надає
згоду на отримання СМС повідомлень від Адміністратора платформи, в тому
числі через додатки «Viber», «Telegram» та/або на адресу електронної пошти
Замовника послуг.
3.17. Адміністратор платформи має право односторонньої зміни Виконавця з
підстав його тимчасової, постійної відсутності, втрати кваліфікації, відмови
Виконавця від надання послуг тощо. При цьому Адміністратор платформи
зобов’язаний забезпечити якість та безперервність надання послуг іншими
Виконавцями.
3.18. Виконавцям забороняється передоручати виконання Запитів на послуги
третім особам, в тому числі другому з подружжя, дітям, родичам і друзям.
3.19. Замовник послуг погоджується з тим, що Адміністратор платформи
залишає за собою право на свій власний розсуд змінювати або видаляти
будь-яку опубліковану на онлайн-платформі інформацію.
4. Права та обов’язки Сторін
4.1. Адміністратор платформи зобов’язаний:
4.1.1. Надати доступ Замовнику послуг до онлайн-платформи для
отримання ним послуг, передбачених цією Офертою;
4.1.2. Своєчасно інформувати Замовника послуг про всі зміни в процесі
надання послуг;
4.1.3. Повідомляти Замовнику послуг на його вимогу всі відомості про хід
надання послуг;
4.1.4. Не використовувати облікові дані Замовника послуг, отримані в
процесі реєстрації, в цілях, не передбачених цим Договором та
додатками до нього, не розголошувати ці дані, за винятком випадків,
коли розкриття такої інформації є обов'язком Адміністратора
платформи в силу законодавства України.
4.2. Адміністратор платформи має право:
4.2.1. змінювати вартість послуг з надання доступу до онлайн-платформи,
повідомляючи про це Замовника послуг не менше, ніж за 2
календарні місяці до дати такої зміни. Адміністратор платформи має
також право збільшувати вартість послуг за період, який вже
фактично оплачений Замовником послуг, попередивши Замовника
послуг про таку зміну вартості не менше ніж за 2 календарні місяці до
дати такої зміни.
4.2.2. здійснювати фото та/або відеофіксацію процесу надання послуг
Виконавцем. Поширювати такі матеріали у маркетингових цілях
через засоби масової інформації, соціальні мережі, інші платформи та
сервіси Адміністратора платформи. Замовник послуг надає згоду на
поширення фото- та відеозаписів процесу надання послуг
Виконавцем в глобальній мережі Інтернет на будь-який інтернет
ресурсах або мережевих ресурсах.
4.2.3. В односторонньому порядку:
4.2.3.1. призупинити надання послуги за цим Договором у разі
порушення Замовником послуг умов цього Договору.
4.2.3.2. відмовитись від надання послуг за цим Договором з поверненням
коштів Замовнику послуг за передплачені та не отримані послуги.
4.2.3.3. змінювати умови даного Договору, які стосуються підвищення
оплати, зміни Виконавця, зміну графіку надання послуг. Про зміну
вартості послуг Адміністратор платформи зобов’язаний
повідомити Замовника послуг за 2 (два) календарні місяці до дня
зміни умов Договору.
4.2.3.4. змінити ціни на послуги, розміщуючи їх у відповідних розділах
онлайн-платформи.
4.2.3.5. розірвати даний Договір у випадку відсутності належного
простору у Замовника послуг для прийняття послуг (неналежний
простір – заклади громадського харчування, кафе, бар, машина
тощо). Належний простір передбачає наявність у ньому парти,
ноутбуку з веб-камерою, а також відсутність шуму та
відволікаючих факторів.
4.2.3.6. припинити співпрацю із Замовником послуг, якщо Замовник
послуг не дотримується рекомендацій стосовно покращення
психоемоційного стану дитини.
4.2.3.7. відмовитись від співпраці із Замовником послуг, якщо Замовник
послуг не розділяє бачення Виконавця щодо порядку надання
послуг та користується авторитарними методами виховання
дитини, що суперечить основі надання послуг Виконавця.
4.3. Замовник послуг зобов’язаний:
4.3.1. Самостійно знайомитися з інформацією про умови надання йому
послуг Адміністратором платформи та їх вартості. Продовження
користування онлайн-платформою після внесення змін в умови
надання послуг розглядається як згода Замовника послуг із
внесеними змінами і доповненнями, якщо інше прямо не буде
передбачено в таких змінених документах. Всі ризики, пов'язані з
настанням несприятливих наслідків, внаслідок недотримання
Замовником послуг вимог цього пункту, несе Замовник послуг.
4.3.2. Отримувати послуги за заздалегідь затвердженим з обох сторін
розкладом;
4.3.3. Оплатити заздалегідь обговорені послуги Адміністратора платформи
не пізніше, ніж за день до їх отримання;
4.3.4. Не передавати третім особам і не використовувати в комерційних
цілях методичний матеріал, що надається Замовнику послуг для
самостійної роботи;
4.3.5. Дотримуватись рекомендацій стосовно покращення психоемоційного
стану дитини Замовника послуг;
4.3.6. Організувати сприятливі умови (належний простір) для отримання
послуг.
4.4. Майнові права інтелектуальної власності на методичні розробки, що
використовувались Виконавцем під час надання послуг, належать
Адміністратору платформи. Майнові права інтелектуальної власності на
методичні розробки, що були створені Виконавцем під час надання послуг,
належать Адміністратору платформи.
4.5. Замовник послуг при реєстрації на онлайн-платформі отримає доступ до
інтерфейсу онлайн-платформи, деяких налаштувань, технічного та
візуального оформлення, інформаційних матеріалів, методичних розробок
Адміністратора платформи, інших об’єктів інтелектуальної власності.
Замовнику послуг забороняється у будь-який спосіб здійснювати збір,
фіксацію наявної інформації на онлайн-платформі (зокрема шляхом
скріншотів, фото та відеозапису екрану) та поширювати такі матеріали в
будь-який спосіб (публікації на особистих сторінках, у засобах масової
інформації, ознайомлення інших осіб з такою інформацією) без окремого
письмового дозволу Адміністратора платформи.
4.6. Замовник послуг не має права вчиняти дій, які впливають на нормальну
роботу онлайн-платформи і є його несумлінним використанням. Замовник
послуг зобов'язується не використовувати будь-які пристрої, програми,
процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні
процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту
онлайн-платформи.
4.7. Замовник послуг зобов'язується не здійснювати дій, спрямованих на
отримання доступу до чужого особистого профілю, шляхом підбору логіна і
пароля, злому або інших дій.
4.8. Замовник послуг цим підтверджує, що він є повністю дієздатним, над ним
не встановлено піклування в будь-якій формі.
4.9. Замовник послуг має право:
4.9.1. Вчасно отримувати інформацію, необхідну для отримання послуг;
4.9.2. Інформувати Адміністратора платформи про виявлені недоліки у
наданні послуг;
4.9.3. Припинити співпрацю з обраним попередньо Виконавцем,
попередивши про це не менше ніж за 7 (сім) днів до дати
передбачуваного припинення з правом повернення внесених як
передплата коштів за послуги, які не були надані;
4.9.4. Має право призупинити співпрацю на період до 14 календарних днів
(Правило «Канікули») один раз на календарний квартал з гарантією
збереження розкладу та Виконавця послуг за умови наявності на
особистому балансовому рахунку суми коштів у розмірі 5 000,00 грн.
(п’ять тисяч гривень 00 копійок). Кошти, зараховані на особистий
балансовий рахунок Замовника послуг можуть бути використані
виключно на продукти/послуги Адміністратора платформи, та не
підлягають поверненню. Правило «Канікули» застосовується за умови
отримання Замовником послуг мінімальної кількості послуг «Урок»
за рік (148 послуг «Урок» за 12 місяців від початку отримання послуг
Замовником послуг). Для цілей застосування Правила «Канікули»
календарним кварталом є такі періоди: з вересня по листопад (осінній
квартал), з січня по лютий (зимовий квартал), з березня по травень
(весняний квартал) та з червня по серпень (літній квартал). У випадку
відсутності визначеної цим пунктом суми коштів на особистому
балансовому рахунку Замовника послуг та/або отримання визначеної
мінімальної кількості послуг «Урок» сталість розкладу та незмінність
визначеного попередньо Виконавця не гарантується;
4.9.5. Має право призупинити співпрацю на період до 14 календарних днів
(Правило «Лікарняний») один раз на календарний квартал з гарантією
збереження розкладу та Виконавця послуг за умови надання
підтверджуючих документів, що свідчать про нездужання дитини.
Правило «Лікарняний» застосовується за умови отримання
Замовником послуг мінімальної кількості послуг «Урок» за рік (148
послуг «Урок» за 12 місяців від початку отримання послуг
Замовником послуг). Для цілей застосування Правила «Лікарняний»
календарним кварталом є такі періоди: з вересня по листопад (осінній
квартал), з січня по лютий (зимовий квартал), з березня по травень
(весняний квартал) та з червня по серпень (літній квартал). У разі
відсутності визначених цим пунктом документів та/або отримання
визначеної мінімальної кількості послуг «Урок» сталість розкладу та
незмінність визначеного попередньо Виконавця не гарантується.
5. Порядок розрахунків
5.1. Оплата послуг виконується Замовником послуг у безготівковому порядку за
допомогою платіжних сервісів шляхом здійснення авансових платежів.
Оплата послуги «Гурток» за цим Договором може здійснюватися Замовником послуг
на умовах оплати послуги «Урок» чи послуги «Курс» за вибором Замовника послуг.
Відмова Замовника послуг від отримання послуг “Гурток” та “Курс” в процесі їх
надання (посеред курсу або гуртка) відповідно до цього пункту не є підставою для
повернення Замовнику послуг залишку коштів за невикористаний доступ до послуги
«Курс» або “Гурток”, а також перерахунку вартості послуг.
Зарахування сплачених авансових коштів за послуги здійснюється у
наступному порядку:
5.1.1. Зарахування сплачених авансових коштів за послугу “Урок”
здійснюється шляхом списання з балансу Замовника послуг на
онлайн-платформі на поточний рахунок Адміністратора платформи
авансового платежу у розмірі 50 (п’ятдесяти) відсотків вартості за
відповідну послугу «Урок» за 3 (три) години до початку надання
послуг Виконавцем. Після закінчення надання послуг Виконавцем
відбувається безакцептне списання залишку коштів (50 %) за
відповідну замовлену Послугу з балансу Замовника послуг на
онлайн-платформі.
5.1.2. Зарахування сплачених авансових коштів за послугу «Курс»
здійснюється шляхом списання з балансу Замовника послуг на
поточний рахунок Адміністратора платформи авансового платежу у
розмірі 100 (ста) відсотків вартості за відповідну послугу «Курс» за 3
(три) години до початку надання послуг Виконавцем.
5.1.3. Зарахування сплачених авансових коштів за послугу «Гурток»
виконується шляхом списання з балансу Замовника послуг на
поточний рахунок Адміністратора платформи авансового платежу у
розмірі 100 (ста) відсотків вартості за відповідну послугу «Гурток» за
3 (три) години до початку надання послуг Виконавцем.
5.1.3.1. Оплата послуги «Гурток» на умовах послуги «Урок» виконується
Замовником послуг у безготівковому порядку шляхом списання з
балансу Замовника послуг на поточний рахунок Адміністратора
платформи платежу у розмірі 100 (ста) відсотків вартості перед
початком надання послуги «Гурток» Виконавцем.
5.2. Оплата Доступу та Додаткових послуг, здійснюється Замовником послуг
відповідно до діючих тарифів Адміністратора платформи, зазначеними в
цьому Договорі та / або Правилах користування онлайн-платформою або в
інших документах, на які є посилання у Договорі.
5.3. У разі неможливості надання з вини Адміністратора платформи з
яких-небудь причин доступу до онлайн-платформи Замовнику послуг,
Адміністратор платформи зобов'язується повернути Замовнику послуг
оплачену ним суму за послуги з надання доступу до онлайн-платформи на
підставі відповідної заяви.
5.4. У разі позитивного вирішення питання про повернення Замовнику послуг
грошових коштів Адміністратор платформи здійснює таке повернення
Замовнику послуг протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання
заяви на повернення.
5.5. Замовник послуг має право відмовитись від отримання подальших Послуг
на онлайн-платформі Адміністратора платформи. У такому разі
Адміністратор платформи повертає невикористаний залишок коштів на
балансовому рахунку Замовника послуг, за виключенням випадків які
передбачені даним Договором щодо неповернення грошових коштів, на
підставі відповідної заяви з вказівкою конкретних причин відмови від
отримання послуг. Адміністратор платформи має право запросити Замовника
послуг для з’ясування причин відмови від послуг під час особистої зустрічі,
в такому випадку повернення грошових коштів відбудеться після такої
зустрічі.
6. Відповідальність Сторін
6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання однією із Сторін своїх
зобов‘язань згідно з цією Офертою, Сторони несуть відповідальність
відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Адміністратор платформи не несе відповідальність за будь-які помилки,
упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних,
збої в лініях зв'язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ
третіх осіб до онлайн-платформи, що стали причиною обмеження доступу
Замовника послуг до онлайн-платформи. Адміністратор платформи не
відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних
мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів,
комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення,
збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за
нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет
і мереж операторів електрозв'язку, задіяних при здійсненні доступу
Замовника послуг до онлайн-платформи.
6.3. Адміністратор платформи не відповідає за відповідність онлайн-платформи
цілком або його частин очікуванням Замовника послуг, безпомилкову та
безперебійну роботу онлайн-платформи, припинення доступу Замовника
послуг до онлайн-платформи, а також за збереження Логіна і пароля
Замовника послуг, що забезпечують доступ до онлайн-платформи, з причин,
пов'язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення
Адміністратора платформи, і не відшкодовує Замовнику послуг будь-які
пов'язані з цим збитки.
6.4. Адміністратор платформи не несе відповідальність перед Замовником
послуг або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та / або непрямі
збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності
або діловій репутації, понесені у зв'язку з використанням ним
онлайн-платформи, або неможливості її використання, або
несанкціонованого доступу до комунікацій Замовника послуг третіх осіб.
6.5. Адміністратор платформи не несе відповідальності за будь-які збитки
електронним пристроям Замовника послуг або іншої особи, будь-якого
іншого обладнання або програмного забезпечення, викликані або пов’язані з
використанням Замовником послуг онлайн-платформи.
6.6. В разі дострокового припинення Договору з причин, що не пов’язані з
неналежним виконанням Адміністратором платформи обов’язків,
передплачені кошти Замовнику послуг не повертаються, що обумовлено
укладенням даного Договору на зазначених умовах.
6.7. Всі додатки, зміни і доповнення до Договору набирають чинності після
підписання уповноваженими представниками Сторін і з цього моменту
стають невід’ємною частиною даного Договору.
6.8. Адміністратор платформи гарантує, що всі інформаційні матеріали, їх зміст
та/або інформація, надані Адміністратором платформи Замовнику послуг
для надання послуг за цим Договором, є повними, достовірними, не
порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб, інших прав третіх
осіб та відповідають вимогам чинного законодавства України. Під
відповідністю змісту Інформаційних матеріалів вимогам діючого
законодавства України розуміється включаючи, але не обмежуючись,
відповідність Інформаційних матеріалів вимогам діючого законодавства
України про мови, про обмеження недобросовісної конкуренції,
антимонопольне законодавство, про лікарські засоби, дотримання інших
вимог законодавства України. Відповідальність за фактичну якість послуг, та
за відповідність Інформаційних матеріалів вимогам, вказаним в цьому
пункті, несе Адміністратор платформи у випадку надання ним матеріалів, а у
випадку надання матеріалів Замовником послуг - відповідальність за зміст
таких матеріалів покладається на Замовника послуг.
6.9. У випадку виникнення у зв’язку з розміщенням Інформаційних матеріалів
та/або змістом Інформаційних матеріалів (відповідністю змісту
Інформаційних матеріалів вимогам діючого законодавства) та/або якістю
послуг, претензій, спорів, застосування штрафних санкцій з боку третіх осіб
та/або контролюючих органів, Адміністратор платформи розглядає та
вирішує ці питання самостійно без залучення Замовника послуг, а також
зобов’язується невідкладно компенсувати Замовнику послуг в повному
об’ємі будь-які збитки, витрати, включаючи штрафні санкції, спричинені
порушенням вищезазначених прав, гарантій тощо.
6.10. Дії гарантій, вказаних у цьому розділі Договору, поширюється на
необмежений період часу і не припиняється після завершення дії цього
Договору.
6.11. В разі використання послуг, що надаються Адміністратором платформи,
Замовник послуг надає свою згоду на обробку персональних даних, які він
повідомляє чи передає Адміністратору платформи шляхом публікації або
надсилання повідомлень в обсязі та з метою, передбаченими цим Договором
та чинним законодавством, відповідно до вимог Закону України «Про захист
персональних даних». Замовник послуг підтверджує, що будь-яка обробка
його персональних даних, або персональних даних пов’язаних з ним осіб, у
т.ч. передача таких даних третім особам, не потребує отримання окремої
згоди та здійснення письмового повідомлення про таку обробку.
6.12. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних»
Адміністратор платформи проводить всі необхідні дії та процедури для
отримання згоди на обробку будь яких персональних даних фізичних осіб,
що мають відношення до діяльності Адміністратора платформи.
6.13. Адміністратор платформи залишає за собою право видаляти або
блокувати доступ до інформації, розміщеної Замовником послуг без
попередження, в разі: отримання обов'язкових до виконання рішень
компетентних державних органів України; вимог власників (і / або
уповноважених представників) прав інтелектуальної власності, в т.ч., але не
обмежуючись, авторських і / або суміжних прав, прав на знаки для товарів і
послуг і т.д., іншого порушення прав або законних інтересів інших
Користувачів онлайн-платформи, юридичних і фізичних осіб за їх
мотивованим зверненням; виявлення інформації, яка заборонена до
розміщення на онлайн-платформі або не відповідає вимогам цього Договору
та / або чинного законодавства України.
7. Обставини непереборної сили
7.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне
виконання зобов'язань за даною Офертою, якщо доведе, що невиконання або
неналежне виконання виникло внаслідок обставин непереборної сили.
7.2. При отриманні інформації про настання обставин непереборної сили
зачеплена Сторона зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону про
настання таких подій, надати іншій Стороні детальну інформацію про такі
події, а також обґрунтовану оцінку строку, протягом якого такі обставини
непереборної сили будуть продовжуватися.
7.3. Якщо обставини непереборної сили тривають більше 30 (тридцяти) днів,
Сторони мають право припинити дану Оферту шляхом подачі письмового
повідомлення за 7 (сім) днів до дати передбачуваного припинення.
8. Вирішення спорів
8.1. Спори, що виникають між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.
8.2. Неврегульовані шляхом переговорів спори вирішуються шляхом передачі
відповідного спору на розгляд до суду згідно з встановленою підвідомчістю
відповідно до чинного законодавства України.
9. Порядок внесення змін до умов цієї Оферти
9.1. Адміністратор платформи має право змінювати умови даного Договору, у
тому числі порядок оплати і тарифи. Інформація про такі зміни публікується
Адміністратором платформи на онлайн-платформі і / або в інформаційній
розсилці. Продовження користування онлайн-платформою Замовником
послуг після будь-яких змін Договору означає його згоду з такими змінами
та / або доповненнями.
9.2. У разі незгоди Замовника послуг з внесеними змінами та / або
доповненнями до цього Договору, Замовник послуг має право розірвати цей
Договір шляхом повідомлення Адміністратора платформи про відмову
Замовника послуг від подальшого використання онлайн-платформи
Адміністратора платформи, а також про незгоду з внесеними змінами та /
або доповненнями або про неприєднання до нової редакції договору або про
відмову дотримуватися його умови.
9.3. Сторони домовляються, що мовчання (відсутність письмових повідомлень
про розірвання Договору або про незгоду з окремими положеннями
Договору, в тому числі зі зміною тарифів), а також продовження
використання онлайн-платформи Адміністратора платформи, визнаються
згодою і приєднанням боку до нової редакції Договору, до редакції Договору
з урахуванням внесених змін і / або доповнень.
10. Інтелектуальна власність
10.1. Сукупність програм, даних, торгових марок, об'єктів інтелектуальної
власності в тому числі об'єктів авторського права, і інших об'єктів, що
використовуються на онлайн-платформі, є інтелектуальною власністю його
законних правовласників і охороняється законодавством про інтелектуальну
власність України, а також відповідними міжнародними правовими
договорами і конвенціями. Будь-яке використання елементів, символіки,
текстів, графічних зображень, програм та інших об'єктів, які входить до
складу онлайн-платформи, крім дозволеного в цьому Договорі, без дозволу
Адміністратора платформи чи іншого законного правовласника є незаконним
і може послужити причиною для судового розгляду і притягнення порушників
до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної
відповідальності відповідно до законодавства України.
11. Заключні положення
11.1. Цей Договір і відносини між Адміністратором платформи та Замовником
послуг регулюються законодавством України. Питання, не врегульовані
Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.
11.2. Якщо з тих чи інших причин будь-які з умов цього Договору будуть
визнані недійсними, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов
Договору.